2016. január 17., vasárnap

Remete Szent Pál -Remete Szent Antal

Remete Szent Pál

Életének 6! évtiztedét sivatagi barlangjában töltötte. Eztán találkozott az őt kereső Szent Antallal. Kettejük találkozás az Ikrek-i minőség gyönyörű példája.

"Szent Antal mindent rendben elbeszélt, aztán elmondta a maga életét, hogy miért jött a pusztába, és mennyi időt élt ott. Miközben így beszélgettek, eljött egy holló, leszállt a közeli fára, azután kedvesen hozzájuk repülve letett közéjük egy kenyeret, és elszállt. Akkor Pál azt mondta Antalnak: ,,Áldott legyen az Úristen, ki nekünk eledelt küldött. Tudnod kell, hogy hatvan esztendeje már, hogy ez a holló nekem mindennap fél kenyeret hord, de most a te eljöveteledért az Úr megkettőzte az élelmet.
Mind a ketten hálát adtak az Istennek, azután egy kicsit vetélkedtek azon, ki legyen, aki megtöri a kenyeret. Pál azt mondta, Antalnak kell elosztania, mert ő a vendég. Antal meg azt mondta, hogy Pálnak kell osztania, mert ő az öregebb. Végül megegyeztek abban, hogy közös erővel törik ketté a kenyeret. Miután ettek, ittak a forrás vizéből és hálát adtak az Istennek."

A holló az a Vízöntő egyik holdháza... ez adja  a táplálékot, amin az Ikrek "vetélkednek", majd vizet isznak...

Később ezt mondja Antal a követőinek:  "Én láttam Illést, láttam Keresztelő Jánost, mivelhogy láttam Pált a Paradicsomban.'' A szent öregember nem mondott egyebet, hanem a földig lehajtva fejét, mellét verve bement a cellájába, és vette a palástot.

Amit ő látott, az nem más, mint a nyári napfordulón való Rák áldozathozatala. Keresztelő János áldozatvállalása Jézusért, akiről maga Jézus mondja, hogy Illés vala. Mellét veri, mert ő az, aki tovább megy az Oroszlánba, mialatt Pál hátramarad a Rákban. (Oroszlán a szív az emberi zodiákusban). 

Mire Antal visszaér Pálhoz, ő már halott. "Olyan későn ismertelek meg, és ilyen hamar veszítettelek el téged...'' Mikor odaérkezett, látta, hogy Pál térden áll, arcát és kezét az égre emeli, mintha még élne."

Eltemetéséhez két(!) oroszlán jön az erdőből, akik körmükkel ássák meg a sírt, majd Antalól áldást kérnek és kapnak.

Páros történet ez.Vagy pálos? (...holló)

Istenünk, ki az első remetét, Szent Pált, aki e világ zűrzavarából visszavonult a pusztai magányba, a mai napon vetted föl az angyalok társaságába, kérünk, közbenjárására tisztíts meg a világ minden szennyétől, és mennyei ajándékoddal szentelj meg minket! (Régi pálos misekönyvből.)

Remete Szent Antal

"Antal rendelkezett józan emberismerettel, érzékkel a helyes mérték iránt, valamint bölcsességgel, amellyel el tudott igazodni a dolgok között. Jámborságának lényeges vonása volt testvériessége. Nem véletlen, hogy a szerzetességben ismét új csengést kapott a szó: ,,testvér''. Az Egyházban régen elfelejtették Jézus evangéliumi figyelmeztetését (Mt 23,8), különbséget tettek a ,,lent'' és a ,,fent'' között. A szerzetesek Antalt követve vissza akartak térni a kezdeti kereszténységhez. Ezért nevezték magukat egymás közt ,,testvérnek'', és arra törekedtek, hogy testvérként is bánjanak egymással. Antal arra tanította övéit, hogy élet és halál a felebarát iránti magatartástól függ."

Antal a hetesség képviselője, pl. hét levele maradt fenn. Mozgósít. Akárcsak a Szent Antal tüze, mely egy mérgezésből adódó égető, bőrön pirosodást mutató betegség. Azt eképpen gyógyították:

Elindult Szent Antal hét fiával, hét lányával, hetvenhétféle unokájával
Tüzes orbáncos dagadott sebeivel,
Fene farkasaival, vad oroszlánjaival,
(farkas a Bakra merlőleges Kos hatás, az Oroszlán már a Vízöntővel szemközti jegy)

Jusztinának gyenge szüvit elszomorítom, piros vérit ott megiszom.
Térj meg Szent Antal,
Kérlek Jézus Krisztus keserves kínszenvedéseire, Öt méljséges sebeire,
Ereggy el az erdőkre.

Ott a vad oroszlányoknak gyenge szüviket szoricsd el, piros vérüket ott idd meg!
Térj meg Szent Antal, vagy akármiféle eredet vagy!

A piros vér is mozgást jelent, Antalt téríteni kell, méghozzá az eredő, a forrás felé! Túl kell menjen a szemközti mezőbe, hol a napfényből már többlet van, ahol már pusztító, abból igyon. 

Antalkor energiaveszteséget van jelen, amit téríteni kell, mozgósítani kell.


Hittek abban, hogy az orbáncos beteg baja enyhül, ha három Antal nevű férfiú megáll a beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa dohányt és a betegre fújja a füstöt. A pipát sem volt mindegy hogyan gíújtják meg: tűzkővel és taplóval kellett meggyújtani, hétszericsiholással
Vagyis a tüzet tiszta tűzzel, antali szellemiséggel gyógyítottak. 

Piroska

Szinte tökéletes ismétlése az előzőeknek. P R gyök a pír, a parázs, a tűzhöz kötődő legtökéletesebb kezdet. 

Az ókeresztény piroskát, aki hű hitéhez, előbb oroszlánok elé vettetik, majd mágjára küldik (Oroszlán, Kos), végül fejét (szellemiségét) vettetik. 

Szent lászló leánya Szent Irén néven a bizánci ortodox vallás legnevesebb női szentje, akinek szívében a parázs igen erősen lobogott.

A házasodni vágyó lányok ezen a napon piros kendőt kötöttek a nyakukba, fejükre, ezzel jelezték, hogy még ebben az évben férjhez igyekeznek menni. Azt tartották ugyanis, hogy az a lány, aki ezen a napon piros kendőt köt a nyakába, még abban az esztendőben férjhez megy.  De ugye azt is tudjuk, hogy a "farsangi legények, piros nadrágban járnak...".

A piros tehát párosít is. Párosít, mozgósít, az élet továbbvitelére serkent. Mintha itt, ezen a ponton el lehetne bukni enélkül! Ne feledjük, a vízöntő dekanátusai az Ikrek és a Mérleg. Mindkét jegy a párosságról szól. 


Margit 
IV. Béla királyunk lányának is igen itt a helye:  "Hetet tart vala az konyhán, főz vala az szororoknak, fazekat mos vala, tálakat mos vala, az halakat megfaragja (lepikkelyezi) nagy hidegségnek idején, úgyhogy az nagy jeges víznek hidegségétől ez gyenge szűznek az ő kezének bőre meghasadoz vala és a vér kijő vala az ő kezéből, és némikoron bekötik vala az ő kezét az ő nagy fájdalmáért." 

Haláláról így írnak: "...meggyullada ez méltóságos szűz az mennyei jegyesnek szerelmében: kit kéván vala, kit szolgál vala, kit mindeneknek felette szeret vala, kinek szerelméért mind atyját, anyját és ez világi országnak birodalmát elhagyta vala. Az ő ártatlan lelkét, szentséges, méltóságos lelkét ajánlván az ő Teremtőjének, az ő édességes, kévánatos jegyesének, elnyugovék az Úrban.''

Skóciai Szent Margit, istván királyunk unokája volt: Skócia népe hálás szeretettel tisztelte Margit királynét, aki templomokat és kolostorokat építtetett, és minden nyomorúságos szenvedőn segített. Az irgalmasság tetteinek gyakorlásával emléket állított az emberek szívében.


Két férfi és két női minőség mutatkozik itt a vízöntőben, testvérként. Tüzet gyújtanak szívükben, a legmélyebb istenszeretet tüzét. Ebben az időszakban és ebben korszakban (Vízöntőben) csak az Ikrek típusi, Rák küldetést vállaló ember maradhat meg az Isten útján! Legyen így!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése